Jun Waki (Saxophone)Jun Hashimoto (Keyboard)Yuhei Matsuoka (Drums)Keiichi "BAMBI" Aoki (Bass)Katsuhisa Umino (Guitar)Mizuho Furuta (Vocal)Kiyoshi Sato (Engineer)